วันนี้ (21 ตุลาคม 2565) นางแอนเจลา แมคโดนัลด์ (H.E. Dr. Angela Macdonald) เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารือ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ออสเตรเลีย และทั้งสองฝ่ายหารือเพื่อแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือด้านพลังงานที่ครอบคลุมในหลายมิติ ได้แก่ ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ออสเตรเลียมีความเชี่ยวชาญ เช่น เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ระบบกักเก็บพลังงาน และเทคโนโลยีด้านการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน (CCUS) รวมถึงการผลักดันความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน การส่งเสริมการลงทุนโครงการด้านพลังงานสะอาด การพัฒนาศักยภาพการรองรับพลังงานสะอาดเข้าสู่โครงข่ายสายส่งไฟฟ้า และความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของแผนพลังงานชาติ NEP2022 โดยการหารือกันในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสาขาพลังงานเพื่อมุ่งส่งเสริมความมั่นคง ยั่งยืนทางพลังงานร่วมกันต่อไป