วันนี้ (10 สิงหาคม 2565) นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการจัดสัมมนา "การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต" ผ่านทางระบบ Video Conference โดยมีนางฉวีวรรณ นิลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ และผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประมาณ 160 คน สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงพลังงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้งจาก การอนุมัติ อนุญาต การใช้ตำแหน่งหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง ความเสี่ยง ปัญหา วิกฤต ทุจริต ตลอดจนการมีผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆที่ไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้นในองค์กร