นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะทำงานด้านพลังงานเอเปค ครั้งที่ 66 หรือ the 66th APEC Energy Working Group (EWG66) ที่กระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนคณะทำงานจากเขตเศรษฐกิจเอเปค คณะผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยพลังงานแห่งเอเชียแปซิฟิก ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืน และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ กระทรวงพลังงาน

การประชุม EWG66 เป็นการประชุมประจำปีเพื่อเป็นเวทีในการหารือและผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานของคณะทำงานด้านพลังงานเอเปค โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือที่สำคัญของคณะทำงานฯ และคณะผู้เชี่ยวชาญในการผลักดันเป้าหมายด้านพลังงานสะอาดให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในปี 2030 (ปีฐาน 2010) และเป้าหมายการลดความเข้มของการใช้พลังงานร้อยละ 45 ภายในปี 2035 (ปีฐาน 2005) รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าของข้อตกลง/ข้อริเริ่มที่สำคัญ อาทิ เป้าหมายกรุงเทพในด้านเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ข้อริเริ่มด้านความมั่นคงด้านพลังงานในเอเปค เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการหารือกันเกี่ยวกับการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในภาคพลังงาน และการปรับเพิ่มเป้าหมายด้านพลังงานให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น อาทิ การเพิ่มเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงสะอาด การเพิ่มเป้าหมายการลดการปล่อยมีเทนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและผลักดันให้เกิดพลังงานที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับภูมิภาคเอเปคต่อไป