วันนี้ (1 พฤษภาคม 2567) นายสมภพ พัฒนอริยางกูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานเปิดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “บทบาทของภาคพลังงานต่อการลดก๊าซเรือนกระจก” โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ผ่านระบบ Microsoft Teams ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงพลังงานมีความรู้ และเท่าทันต่อทิศทางพลังงานโลกที่มุ่งสู่การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทิศทางของไทยที่จะต้องขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 ซึ่งนับเป็นความท้าทายในการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ที่จำเป็นต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ในการเชื่อมโยงนโยบายด้านพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ โดยมี รศ.วงกต วงศ์อภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน