วันนี้ (16 พฤษภาคม 2567) นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ พลังงานหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน (Renewable & Sustainable Energy Transition) ในพิธีเปิดงาน ERC Forum 2024 โดยมีนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีระหว่างประเทศ
โดยนายประเสริฐ ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนของพลังงานหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและรุนแรงขึ้น และยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการร่วมมือกันเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) ภายใน ค.ศ. 2065
ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการขับเคลื่อนและได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อรับมือกับปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การจัดทำกฎหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับปรุงแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan: NEP) การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดต่าง ๆ ทั้งเรื่องการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) การใช้ระบบอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff: UGT) การสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EVs) เป็นต้น